1. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.applekids.sk alebo formou správy na našej fb stránke. Kupujúci si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob platby, buď dobierkou alebo bankovým prevodom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vykonania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na základe vzájomnej dohody.

 1. Dodacia lehota tovaru je 1-5 pracovné dni od prijatia objednávky. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Po odoslani vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešíme.
 3. V prípade, že Vás kuriér nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka kuriérom uložená, kde balíček bude uložený maximálne 2 dni.
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené dopravnou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 6. Za náhradu škody sa považuje suma poštovného a balného.

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ceny uvedené v internetovom obchode applekids.sk sú platné v čase objednania tovaru.
 2. V cene tovaru nieje započítané poštovné.
 3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 4. Kupujúci si pri objednávke musí zvoliť spôsob platby, a to buď platbu dobierkou, platbu vopred na účet alebo platba kartou predávajúceho:
 • PLATBA DOBIERKOU – objednaný tovar kupujúci zaplatí až keď balík prevezme. V tomto prípade je poštovné 3,00 €. Tovar na dobierku odosielame len v rámci SR.
 • PLATBA VOPRED NA ÚČET aleno PLATBA KARTOU - po vykonaní objednávky v našom e-shope, zaplatíte za objednávku prevodom príp.vkladom na náš bankový účet, pričom ako variabilný symbol uvediete Vaše priezvisko. Po prijatí platby Vám následne objednávku odošleme. O odoslaní objednávky Vás informujeme e-mailom. V tomto prípade platby je poštovné 2,50 € pre Slovenskú republiku a pre Českú republiku 6 €.

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné storno objednávky, len na základe vzájomnej dohody prostredníctvom e-mailu: info@applekids.sk.
 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu: Offers Group, s. r. o., Podhorská 1189/21, 069 01 Snina na náklady a zodpovednosť kupujúceho ( § 12 odsek zákona č. 108/2000 Z.z. ) . Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
 3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale spolu s neodstrihnutou visačkou a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť!
 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
 5. Predávajúci môže od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak sa stane plnenie z akéhokoľvek dôvodu nemožným ( zánik záväzku podľa § 575 Občianskeho zákonníka ). Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho .

   1. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadne reklamácie sa snažíme vyriešiť promptne individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti a v súlade s platným právnym poriadkom.
   2. Záruka sa nevzťahuje na:
    • nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho použitia tovaru (mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)
    • prirodzené opotrebovanie tovaru (zipsy, ozdobné prvky, gumky a pod.)
    • opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.
   3. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, vysušený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodný. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie.
   4. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene v bublinkovej obálke, NIE NA DOBIERKU! A vopred informovať predajcu. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť!

    1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
    2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
    3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, email (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.